Tài nguyên dạy học

Góc thư giãn

Hỗ trợ trực tuyến


ShoutMix chat widget

Quản trị website

 • (Blog.Uhm.vN Admin)
 • (Blog.Uhm.vN SMod)
 • (Blog.Uhm.vN Mod)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Blog.Uhm.vN Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Tích hợp đạo đức Hồ Chí Minh trong HĐNGLL

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Sang
  Ngày gửi: 17h:05' 27-09-2011
  Dung lượng: 229.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  1
  S? giáo dục và đào tạo D?NG NAI
  -------------------------------------------------------------

  Chương trình tập huấn

  tích hợp nội dung
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh
  Trong chương trình
  hoạt động giáo dục
  ngoài giờ lên lớp
  Biờn Hũa, ngy 30 thỏng 10 nam 2010
  2

  phần thứ NH?T:


  M?C DCH tích hợp nội dung giáo dục

  T?M gương đạo đức hồ chí minh

  trong chương trình

  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
  3
  I/ M?C DCH
  - Trang b? cho h?c sinh nh?ng hi?u bi?t c?n thi?t, co b?n v? d?o d?c H? Chớ Minh, trờn co s? dú cỏc em cú du?c nh?n th?c, thỏi d? v hnh vi tớch c?c theo t?m guong d?o d?c H? Chớ Minh
  - Giỏo d?c ý th?c quan tõm t?i vi?c h?c t?p, lm theo t?m guong d?o d?c H? Chớ Minh; lm cho vi?c h?c t?p v lm theo t?m guong d?o d?c H? Chớ Minh tr? thnh thúi quen v n?p s?ng c?a h?c sinh
  - Phỏt tri?n k? nang th?c hnh, k? nang phỏt hi?n v ?ng x? tớch c?c trong vi?c h?c t?p v lm theo t?m guong d?o d?c H? Chớ Minh
  - Gúp ph?n giỏo d?c cho h?c sinh tr? thnh ngu?i cụng dõn t?t, bi?t s?ng v lm vi?c theo t?m guong d?o d?c H? Chớ Minh v cú trỏch nhi?m d?i v?i d?t nu?c.
  4

  phần thứ HAI:


  NGUYấN T?C tích hợp nội dung giáo dục T?M gương đạo đức hồ chí minh
  trong chương trình hoạt động
  giáo dục ngoài giờ lên lớp
  5
  II/ NGUYÊN TẮC:
  - Nội dung giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nội dung bắt buộc trong chương trình học của một số môn và hoạt động, phải được thực hiện trong kế hoạch dạy học, giáo dục của nhà trường.
  - Mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, bậc học phải phù hợp với mục tiêu giáo dục của các cấp, bậc học tương ứng, góp phần thực hiện mục tiêu của giáo dục phổ thông nói chung.
  - Giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, được triển khai theo hướng tích hợp vào các môn học và các hoạt động giáo dục chính khoá, ngoại khoá, phù hợp với đặc trưng của môn học, không làm thay đổi mục tiêu và nội dung của môn học, bài học, đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng, tránh gây nặng nề, ngược lại góp phần vào việc tạo nên sự gắn bó nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống.
  6

  phần thứ Ba:


  Khả năng tích hợp nội dung giáo dục

  gương đạo đức hồ chí minh

  trong chương trình

  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
  7

  Khả năng tích hợp nội dung này so với các môn còn lại ntn? Giải thích…???
  8
  III/ Khả năng tích hợp:
  1. HDGD NGLL l m?t b? ph?n c?a quỏ trỡnh giỏo d?c ? nh tru?ng ph? thụng. Dú l nh?ng ho?t d?ng du?c t? ch?c ngoi gi? h?c cỏc mụn h?c van hoỏ ? trờn l?p. HDGD NGLL l s? ti?p n?i ho?t d?ng d?y h?c trờn l?p, l con du?ng g?n lớ thuy?t v?i th?c ti?n v d?i s?ng xó h?i, t?o nờn s? th?ng nh?t gi?a nh?n th?c v?i hnh d?ng, gúp ph?n hỡnh thnh tỡnh c?m, ni?m tin dỳng d?n ? h?c sinh.
  2. HDGD NGLL l di?u ki?n thu?n l?i d? h?c sinh phỏt huy vai trũ ch? th?, nõng cao tớnh tớch c?c ch? d?ng, nang d?ng, sỏng t?o trong ho?t d?ng. HDGD NGLL gúp ph?n quan tr?ng vo s? hỡnh thnh v phỏt tri?n d?o d?c, nhõn cỏch cho cỏc em.
  V?i ý nghia v d?nh hu?ng dú, m?c tiờu c?a HDGD NGLL nh?m :
  1. C?ng c? v kh?c sõu nh?ng ki?n th?c c?a cỏc mụn h?c; m? r?ng v nõng cao hi?u bi?t cho h?c sinh v? cỏc linh v?c c?a d?i s?ng xó h?i, lm phong phỳ thờm v?n tri th?c, kinh nghi?m ho?t d?ng t?p th? c?a h?c sinh.
  9
  III/ Khả năng tích hợp (ti?p):
  2. Rốn luy?n cho h?c sinh cỏc k? nang co b?n phự h?p v?i l?a tu?i nhu : k? nang giao ti?p ?ng x? cú van hoỏ; k? nang t? ch?c qu?n lý v tham gia cỏc ho?t d?ng t?p th? v?i tu cỏch l ch? th? c?a ho?t d?ng ...; c?ng c?, phỏt tri?n cỏc hnh vi, thúi quen t?t trong h?c t?p, lao d?ng v cụng tỏc xó h?i.
  3. B?i du?ng thỏi d? t? giỏc tớch c?c tham gia cỏc ho?t d?ng t?p th? v ho?t d?ng xó h?i; hỡnh thnh tỡnh c?m chõn thnh, ni?m tin trong sỏng v?i cu?c s?ng, v?i quờ huong d?t nu?c; cú thỏi d? dỳng d?n d?i v?i cỏc hi?n tu?ng t? nhiờn v xó h?i.
  V?i m?c tiờu nhu v?y, HDGD NGLL l di?u ki?n t?t nh?t d? h?c sinh phỏt huy vai trũ ch? th?, tớnh tớch c?c, ch? d?ng c?a cỏc em trong quỏ trỡnh h?c t?p v rốn luy?n đạo đức, th?c hi?n cỏc yờu c?u, m?c tiờu c?a giỏo d?c v dũi h?i c?a xó h?i.
  10
  Với vị trí và vai trò tiếp cận xã hội và giáo dục đạo đức nhân cách rất đặc trưng của HĐGD NGLL. Như vậy, HĐGD NGLL thực sự cần thiết và có nhiều khả năng giáo dục, tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức nói chung và các nội dung giáo dục học sinh học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Bác Hồ sẽ rất có hiệu quả trong thực tiễn giáo dục ở nhà trường.
  Kết luận:
  11

  Nêu tên một số các hoạt động trong chương trình NGLL có khả năng tích hợp.
  12

  Phần thứ TU:

  nội dung và mức độ tích hợp

  giáo dục gương đạo đức hồ chí minh

  trong chương trình

  hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
  13
  IV.1/ NỘI DUNG GIÁO DỤC VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH:
  1. Tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
  2. Tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích.
  3. Tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.
  4. Tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người.
  5. Tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
  Tuy nhiên, tuỳ theo từng lứa tuổi học sinh các lớp, các cấp, bậc học mà các nội dung này được tích hợp giáo dục cho học sinh ở các mức độ khác nhau trong chương trình HĐGD NGLL.
  14

  Nêu tên các hoạt động cụ thể gắn với mỗi nội dung tích hợp.
  15
  * Một số hoạt động gắn với nội dung tích hợp:
  1. Tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người:
  K7 – T.12: Thi kể chuyện lịch sử  kể chuyện Bác Hồ hoạt động cách mạng, tìm đường cứu nước
  K6 – T.5: Chúng em kể chuyện Bác Hồ
  2. Tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích:
  K7 – T.10: Vâng lời Bác Hồ dạy, em gắng học chăm.
  K7 – T.3: Gương sáng đoàn viên  các gương sáng đoàn viên học tập và rèn luyện đạo đức theo lời Bác dạy.
  3. Tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân:
  - K8 – T.1, 2: Thi viết, vẽ ca ngợi công ơn của Đảng và vẻ đẹp quê hương  Công ơn của Đảng của Bác với quê hương đất nước.
  16
  Một số hoạt động gắn với nội dung tích hợp (tiếp):
  4. Tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người:
  K7 – T.4: Tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc  Bác là tấm gương của tình đoàn kết sắt son, tình hữu nghị giữa các dân tộc.
  K8 – T.5: Bác Hồ với thiếu nhi  Tình cảm của Bác với thiếu nhi.
  5. Tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường:
  - K8 – T.5: Thực hiện 5 điều Bác dạy.
  17
  IV.2/ MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH:


  18

  Có khả thi không nếu tích hợp toàn phần? Vì sao?
  19

  Nên tích hợp thế nào?
  20
  IV.2/ MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH:

  Tuỳ theo nội dung, đặc điểm và khả năng thực hiện việc tích hợp giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình HĐGD NGLL có thể có các mức độ như :
  Liên hệ (møc ®é thÊp): chỉ khai thác nội dung hđ và liên hệ với kiến thức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  Bộ phận (møc ®é trung b×nh): chỉ một phần của hđ thực hiện tích hợp.
  Toàn phần (mức độ cao nhất): dành cho hoạt động có nội dung trùng khớp với nội dung tích hợp.
  21
  PH?N TH? NAM:

  CC PHUONG PHP V K? THU?T

  D?Y H?C TCH C?C Cể TH? V?N D?NG

  TRONG HO?T D?NG GIO D?C NGLL
  22
  CÁC PHƯƠNG PHÁP:

  1. Phương pháp thảo luận.
  2. Phương pháp đóng vai.
  3. Phương pháp giải quyết vấn đề.
  4. Phương pháp trò chơi.
  5. Phương pháp tổ chức Hội thi.
  23
  PHÂN CÔNG MINH HỌA CÁC PHƯƠNG PHÁP:
  1. Long Thành + Nhơn Trạch: Thảo luận thế nào là yêu tổ quốc, yêu đồng bào?
  2. Long Khánh: là giáo viên chủ nhiệm, nhận xét nội dung thảo luận.
  3. Thống Nhất + Trảng Bom: Đóng vai thể hiện đức tính thật thà (tối đa 3 phút)
  4. Biên Hòa: là giáo viên chủ nhiệm, nhận xét.
  5. Cẩm Mỹ: Đóng vai: Nghe theo lời dụ dỗ của 1 thợ sửa xe, một nhóm bạn đến rủ một học sinh khác đi rải đinh ra đường để kiếm tiền chơi game.
  6. Xuân Lộc: là học sinh bị rủ rê, bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
  7. Định Quán: là giáo viên chủ nhiệm, nhận xét.
  8. Tân Phú: liệt kê một số hoạt động cụ thể có thể tổ chức được hội thi. Đưa ra một số hình thức thi cụ thể.
  9. Vĩnh Cửu: Tổ chức một số trò chơi.
  24
  1. Kỹ thuật chia nhóm.
  2. Kỹ thuật giao nhiệm vụ.
  3. Kỹ thuật đặt câu hỏi.
  4. Kỹ thuật khăn trải bàn.
  5. Kỹ thuật phòng tranh.
  6. Kỹ thuật công đoạn.
  7. Kỹ thuật các mảnh ghép.
  8. Kỹ thuật động não.
  9. Kỹ thuật “trình bày một phút”.

  10. Kỹ thuật “Chúng em biết 3”
  11. Kỹ thuật “Hỏi và trả lời”.
  12. Kỹ thuật “Hỏi chuyên gia”.
  13. Kỹ thuật “Lược đồ tư duy”
  14. Kỹ thuật “Hoàn tất một
  nhiệm vụ”.
  15. Kỹ thuật “Viết tích cực”.
  16. Kỹ thuật “Nói cách khác”.
  Một số kỹ thuật dạy học tích cực
  Có thể áp dụng trong Hoạt động giáo dục NGLL
   
  Gửi ý kiến